Insatsplaner

Logga till insatsplaner

Information

Att det finns en insatsplan på hotell, köpcentrum, museer, flygplatser, tåg- och tunnelbanestationer och andra större byggnader/verksamheter är till stor nytta för räddningstjänsten vid en eventuell brand eller olycka.

I en insatsplan visas information om hur byggnaden ser ut i helhet, var det finns eventuella risker, hur brandskyddet ser ut, information om hur tekniska skyddssystem fungerar och annan väsentlig underrättelse som har betydelse för insatsmöjligheterna vid ett eventuellt olyckstillbud. Detta hjälper räddningstjänsten att ta snabbare och säkrare beslut.

En insatsplan är också till stor nytta för dig som ägare av en byggnad eller verksamhet då denna möjliggör att skadorna begränsas vid en snabb och effektiv insats av räddningstjänsten.

Hand som visar information på kretskort

Hur går processen till för att upprätta en insatsplan?

 1. Ägaren eller nyttjaren av verksamheten bestämmer att en insatsplan ska upprättas. Krav på en insatsplan kan också komma från den lokala räddningstjänsten när de gör tillsyn enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO), och som en del av deras arbetsmiljösäkerhet. (Om du är osäker på om din verksamhet behöver en insatsplan kan du kontakta din lokala räddningstjänst.)
 2. Ägaren/nyttjaren samlar in relevant information och ritningsunderlag. I detta skede kan ni vid behov kontakta en konsultfirma.  Vi hjälper gärna dig med din insatsplan, Klicka här för mer information.
 3. Räddningstjänsten ska bjudas in till ett startmöte och kommer närvara om möjlighet och behov finns.
 4. Efter startmötet kan en tidsplan och budget tas fram.
 5. Själva arbetet med insatsplaner inleds ofta med att ritningar rensas så att de endast innehåller information som är väsentlig vid insats.
 6. En inventering av byggnadens risker och brandtekniska system krävs för att säkerställa att uppgifter stämmer utifrån den dokumentation som finns. Dokumentationen är ofta samlad i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA).
 7. Det kan behöva utföras riskanalyser för eventuella riskkällor så att dessa med säkerhet beaktas på rätt sätt. Vid behov hjälper vi er gärna med detta. Se våra tjänster.
 8. Väsentlig information för insatsplanen läggs till på ritningar och i textdelar.
 9. Sammanställning av pärmar görs utifrån Brandskyddsföreningens rekommendationer enligt Insatsplaner 2019. (Här hittar du all information om pärmens format, struktur, text, färger, symboler och andra krav). Varje objekt ska ha minst två exemplar insatsplaner i pärmform, större verksamheter kan kräva fler.
 10. En kvalitetssäkring av insatsplanernas innehåll och form bör alltid göras. Detta kan göras i form av en egenkontroll eller en fristående kontroll av tredje part. Vi rekommenderar även att det efterfrågas en kontroll från den lokala räddningstjänsten.
 11. När insatsplanen är färdig ska räddningstjänsten informeras. En digital kopia i PDF-format skickas till räddningstjänsten. Vissa kommuner kräver även in insatsplaner i fysisk form.
 12. Insatsplanen ska förvaras i ett särskilt skåp som står emot väder och vind. Skåpet förses normalt med ett lås som öppnas med en brandkårsnyckel. Placeringen av skåpet bör ske i dialog med räddningstjänsten och den vanligaste placeringen är i anslutning till entrédörren eller vid eventuell brandförsvarstablå (om byggnaden/anläggningen har brandlarm installerat). Skåpet märks med en röd skylt med texten ”Insatsplan” och en brandsymbol (vit halvmåne). I vissa fall förvaras insatsplanerna vid centrala punkter som exempelvis en vakt vid infarten till ett område.
 13. Efterhand som verksamheten och riskerna förändras ska insatsplaner uppdateras. Tänk på att även skicka uppdaterade insatsplaner i digital form till räddningstjänsten.

               

    Exempel på kunder som insatsplaner.se har levererat till är: 

 • Region Kronoberg (Byggnadskomplex för vuxenpsykiatri)
 • Helsingborgs stad (Knutpunkten)
 • Hässleholm Miljö AB (Värmeverket Beleverket)

 

För mer information om hur du ska gå tillväga för att upprätta en insatsplan ring 010-275 84 00 eller mejla till info@insatsplaner.se